Vadou těla se duše nezohaví, ale krásou duše se zdobí i tělo. Seneca       English version

Vědecká a výzkumná činnost

Vědecko-výzkumné zaměření pracovníků katedry

prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc

Tyflopedie, předškolní výchova zrakově postižených, tyflodidaktika, propagátorka a spoluautorka koncepce výchovy a vzdělávání hluchoslepých dětí v České republice.

doc. PaedDr. Alžběta Peutelschmiedová, Ph.D.

Problematika etiologie a terapie koktavosti, podpora rozvoje svépomocných skupin balbutiků, osvětová činnost, spolupráce s médii ve prospěch lepší informovanosti o balbuties, školská problematika - komunikace a integrace žák-učitel, identifikace a vzdělávání nadaných a talentovaných dětí

doc. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.

Surdopedie a pedagogika dětí a mládeže s kombinovaným postižením. Problematika časné výchovné péče a specifických výchovných přístupů. Výstavba komunikačního systému u dětí a klientů s těžkými poruchami. Znakový jazyk, metodika jeho výuky, tvorba slovníků všeobecných i pro jednotlivé vyučovací předměty na základní škole. Tvorba metodické koncepce výuky znakového jazyka. Je členem Evropské pracovní skupiny pro komunikaci dětí s kombinovaným postižením.

doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.

Odborné zaměření na oblast surdopedie, vědeckovýzkumná činnost v oblasti výchovy a vzdělávání sluchově postižených a hluchoslepých.

doc. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.

Psychopedie, dramika, speciálně pedagogická diagnostika a dramaterapie. Z uvedených oblastí převažuje aplikace tvořivé dramatiky ve výchovně vzdělávací práci s mentálně retardovanými žáky. Je školitelem v rámci PGS. Byl organizátorem šesti seminářů waldorfské pedagogiky a v současné době se podílí na organizaci kurzů dramiky pro pracovníky speciálních škol. Od roku 1999 vede ve spolupráci s Mgr. Müllerem, Ph.D. kursy Dramaterapie pro studenty VOŠ v ČR a pro studenty katedry Léčebné pedagogiky v Bratislavě. Disciplínu přednáší a výcviky vede i na univerzitách v Groningenu a Leeuwardenu (NL) a Hammeline (FIN).

doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.

Mgr. Miluše Hutyrová

Speciální pedagogika se zaměřením na děti a mládež s poruchami chování, emoční poruchy u dětí, děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, zanedbávané, zneužívané, týrané. Práce s dětmi s poruchami chování-možnosti a meze ambulantních programů, ústavní výchova a alternativy k ní v ČR a zahraničí. Migranti a uprchlíci, děti cizinců v podmínkách českého školství, interkulturní výchova a poradenství.

PaedDr. Vlasta Jonášková, CSc.

Somatopedie, v jejím rámci se specializuje na výchovu a vzdělávání dětí a mládeže s poruchami hybnosti (např. děti s dětskou mozkovou obrnou, děti s epilepsií), dále na realizaci rehabilitačního předmětu dorozumívací dovednosti žáků s tělesným postižením (např.: speciální způsoby grafických činností, alternativní a augmentativní komunikaci – Makaton, systém Bliss, piktogramy aj.). Také se zaměřuje na uplatňování technických prostředků při odstraňování sociálních a architektonických bariér u osob pohybově znevýhodněných, zejména u vysokoškolských studentů.

PhDr. PaedDr. Olga Krejčířová, Ph. D.

Psychopedie, bližší specializací je zaměřena na profesní a estetickou výchovu mentálně retardovaných,jejich uplatnění na trhu práce,na speciální metodiku jejich vzdělávání a prevenci negativních projevů dětí a mládeže s mentálním postižením.

Mgr. Zdeňka Kozáková, Ph. D.

Mgr. Jiří Langer, Ph.D.

Surdopedie – výchova a vzdělávání sluchově postižených, specializace na vizuálně-motorické systémy sluchově postižených, tlumočení, lexikony a studijní materiály českého znakového jazyka, taktilní znakový jazyk a komunikace hluchoslepých.

doc. Mgr. et PaedDr. Jan Michalík, Ph. D.

Legislativa osob se zdravotním postižením, školská integrace handicapovaných, otázky správy a řízení školství, vztah školy a dalších výchovných činitelů.

Mgr. Oldřich Müller, Ph.D.

Psychopedie - alternativní přístupy k osobám s mentální retardací, edukace a terapie osob s těžším stupněm mentálního postižení či osob s jinou duševní poruchou.
Terapeuticko-formativní přístupy realizované v praxi speciálního pedagoga.
Dramaterapie, dramika - drama jako výchovný, vyučovací a terapeutický prostředek v oblasti péče o osoby nacházející se mimo aktuálně přijímanou normu.
Speciálněpedagogická andragogika - speciálněpedagogické přístupy ke znevýhodněným osobám dospělého a seniorského věku.
Činnost:

Mgr. Eva Rádlová, Ph.D.

PhDr. Marie Renotiérová, Ph.D.

Teoretické základy speciální pedagogiky. Problematika socializace, resocializace, integrace postižených jedinců. Historie péče o postižené, předškolní výchova postižených dětí, využití alternativních terapeutických metod. Základní problematika somatopedie. V zahraničí působila na Kinderschule für Kőrperbehinderbe Kindern, Magdeburg.

Mgr. Veronika Růžičková

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Copyright: Katedra speciální pedagogiky
Adresa: Žižkovo nám.5, 771 40 Olomouc, tel.: (+420) 585 635 301-36 fax.: (+420) 585 231 400,
e-mail: muller@pdfnw.upol.cz