Vadou těla se duše nezohaví, ale krásou duše se zdobí i tělo. Seneca       English version

Studijní informace

Nájděte na stránce

  1. Studijní programy garantované Katedrou speciální pedagogiky
  2. Základní informace o studiu speciální pedagogiky
  3. Informace o jednotlivých specializacích
  4. Anotace předmětů
  5. Témata diplomových prací pro akademický rok 2007/2008
  6. Témata bakalářských prací pro šk. rok 2007-2008
  7. Okruhy ke státním závěrečným zkouškám

Studijní programy garantované Katedrou speciální pedagogiky

odkaz: Studijní programy garantované Katedrou speciální pedagogiky

Základní informace o studiu speciální pedagogiky

Obsahová stránka výuky zahrnuje celou oblast teoretických, didaktických a metodických postupů. V teoretické oblasti se jedná o základní vývojové tendence a historické směry v přístupu k handicapovaným v komparaci s nejnovějšími trendy v rámci širšího geografického, filozofického a etického rozsahu. Absolvent by měl být vybaven nezbytnými poznatky pro orientaci v odborné speciálně pedagogické terminologii z hlediska definování i klasifikování jednotlivých poruch, vad a postižení. V praktické sféře je obsah výuky směrován k diagnostickým, výchovným, didaktickým a terapeutickým postupům využitelným pro všechny typy, stupně, druhy a věkové kategorie handicapovaných. Student získává určité specifické dovednosti. Jedná se především o komplex diagnostických a diferenciálně diagnostických dovedností i metodik, zácvik v předmětových metodikách, včetně nových alternativních přístupů (především dramaterapeutických a arteterapeutických ) ve speciálně pedagogických zařízeních a principu integrace jako rehabilitačního činitele v péči o postižené. V rámci studia se student seznamuje s nejnovějšími technikami alternativní a augmentativní komunikace, s aplikací moderních informačních technologií ve speciálně pedagogické praxi, s vývojem kompenzačních pomůcek, postavením zdravotně postižených v právním řádu České republiky atd. Nedílnou součástí studia jsou také činnosti tělovýchovné, sportovní kurzy, kurzy dramiky, výuka cizích jazyků.

Informace o jednotlivých oborových specializacích

Psychopedie – speciální pedagogika osob s mentální retardací

Absolvent oboru získává předpoklady pro odbornou práci ve speciálně pedagogických zařízeních psychopedického typu. Jedná se především o speciálně pedagogická centra, pedagogicko – psychologické poradny, mateřské školy speciální, základní školy praktické, základní školy speciální, ústavy sociální péče, odborná učiliště, praktické školy, speciální a specializované třídy základní školy, jako konzultant na všech typech a stupních škol.

Vyučující

Logopedie – speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností

Učitelský směr - Posluchači tohoto oboru jsou připravováni pro odborné působení především ve školách a speciálních zařízeních pro děti a mládež s narušenou komunikační schopností, případně s kombinovanými vadami, na základních školách jako logopedický servis, v ÚSP, ve speciálně pedagogických centrech, v pedagogicko - psychologických poradnách, v mateřských školách speciálních, v odborných učilištích, ve sféře poradenské a preventivní osvětové péče, jako konzultanti ve všech typech a stupních škol, ve zdravotnických zařízeních (působení logopeda ve zdravotnickém zařízeních podléhá podmínkám, které stanovuje Asociace klinických logopedů a příslušný pojišťovací ústav) atd.

Neučitelský směr - absolvent oboru je připravován pro odborné působení především na foniatrických odděleních a klinikách, neurologických klinikách, na psychiatrických klinikách, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v soukromých logopedických ambulancích, ve sféře poradenské a preventivní osvětové péče atp.

Vyučující:

Somatopedie – speciální pedagogika tělesně postižených, nemocných a zdravotně oslabených

Absolvent studia získává předpoklady pro odbornou práci speciálního pedagoga - somatopeda ve speciálně pedagogických zařízeních somatopedického typu a v integrovaných zařízeních. Jedná se především o základní školy pro tělesně postižené a základní školy při zdravotnických zařízeních (při nemocnicích, léčebnách, ozdravovnách atd.), speciální třídy základních škol, speciálně pedagogická centra pro tělesně postižené, pedagogicko - psychologické poradny, střediska rané péče pro děti s poruchami hybnosti, ústavy sociální péče pro tělesně postižené děti a mládež i pro dospělé, charitativní, církevní a soukromá zařízení pro tělesně postižené, odborná učiliště pro tělesně postižené, praktické školy pro tělesně postižené, o ambulantní vzdělávání a výchovu jedince s tělesným postižením v rodině, péči o integrované tělesně postižené ap. Může působit jako konzultant ve všech typech a stupních škol.

Vyučující:

Surdopedie – speciální pedagogika osob se sluchovým postižením

Absolvent oboru získává předpoklady pro odbornou práci ve speciálně pedagogických zařízeních surdopedického typu. Jedná se především o speciálně pedagogická centra, mateřské školy, základní školy a střední školy pro sluchově postižené, specializované třídy základní školy, pedagogicko - psychologické poradny, odborná učiliště a střední školy pro sluchově postižené atp. Může působit jako konzultant ve všech typech a stupních škol.

Vyučující:

Tyflopedie – speciální pedagogika osob se zrakovým postižením

Absolventi získají předpoklady pro odbornou práci s jedinci se zrakovým postižením na pozicích speciálních pedagogů – učitelů v mateřských, základních či středních školách, výchovných pracovníků, konzultantů či poradců, terapeutů. Mohou kvalifikovaně pracovat i v oblasti tyfloandragogiky.

Vyučující:

Etopedie-speciální pedagogika osob psychosociálně ohrožených, znevýhodněných a postižených

Absolvent oboru získává předpoklady především pro odbornou práci v základních školách, základních školách praktických, pro vyučování v dětském diagnostickém ústavu a diagnostickém ústavu pro mládež, dětském domově se školou a výchovném ústavu podle absolvované předmětové kvalifikace, pro výkon funkce etopeda v diagnostickém ústavu, pro vychovatelskou činnost ve všech výše uvedených institucích. Rovněž může pracovat ve funkci speciálního pedagoga ve střediscích výchovné péče, pedagogicko psychologických poradnách, ve funkci sociálního pracovníka či kurátora, probačního pracovníka, ve funkci speciálního pedagoga či vychovatele ve věznicích atd.

Vyučující:

Anotace předmětů

Témata diplomových prací pro akademický rok 2007/2008

Témata bakalářských prací pro akademický rok rok 2007-2008

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Copyright: Katedra speciální pedagogiky
Adresa: Žižkovo nám.5, 771 40 Olomouc, tel.: (+420) 585 635 301-36 fax.: (+420) 585 231 400,
e-mail: muller@pdfnw.upol.cz