Vadou těla se duše nezohaví, ale krásou duše se zdobí i tělo. Seneca       English version

ESF

Edukačně terapeutické centrum

Funkce a činnost centra

Personální zabezpečení centra

Kontakty:

doc. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.
e-mail: valenta@pdfnw.upol.cz
tel: 585 635 314

Mgr. Oldřich Müller, Ph.D.
e-mail: Muller@pdfnw.upol.cz
tel: 585 635 310

Projekt Evropských sociálních fondů Evropské Unie:

Vzdělávání poskytovatelů služeb minoritním skupinám obyvatelstva s ohledem na jejich uplatnění na trhu práce.
Předmětem projektu je vytvoření a realizace moderního vzdělávacího systému pro poskytovatele sociálních služeb, který je zaměřen na růst specifických i přenositelných kompetencí klienta. Smyslem projektu je růst schopností a dovedností minoritních skupin obyvatelstva směřujících k úspěšnému uplatnění na trhu práce.

Cílovými skupinami jsou primárně - pracovníci sociálních zařízení pracujících v projektech podporovaného zaměstnávání s hendikepovanými, sociální terapeuti, pracující v domech na půli cesty a chráněných dílnách, pracovníci azylových domů, pracovníci komunitních center pracujících s Rómy, pracovníci azylových zařízení – přijímacích středisek, pobytových středisek i integračních azylových středisek. Sekundárně pak přímo zástupci menšin a minorit.

Klíčovými aktivitami projektu je realizace kurzu - rozvoj kompetencí klienta směřujících k uplatnění na trhu práce (celkem 160 hodin), kurzu - posilování kompetence a psychosociálních stránek osobnosti poskytovatelů (celkem 80 hodin) a to ve čtyřech bězích celkem pro cca 120 - 160 osob. Dalšími aktivitami je vytvoření metodiky a její ověření a doplnění pro následné využití v jiných formách studia na Pdf UP v Olomouci a speciální dramateraputický výcvik pedagogu katedry speciální pedagogiky, kteří přímo pracují s klienty ohroženými sociálním vyloučením.

vlajka EU sdruzeni D
Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Copyright: Katedra speciální pedagogiky
Adresa: Žižkovo nám.5, 771 40 Olomouc, tel.: (+420) 585 635 301-36 fax.: (+420) 585 231 400,
e-mail: muller@pdfnw.upol.cz