Vadou těla se duše nezohaví, ale krásou duše se zdobí i tělo. Seneca       English version

fotografia interiéru centra pomoci handicapovaným

Centrum pomoci handicapovaným

Od roku 1996 je při katedře speciální pedagogiky na základě řešení grantu Fondu rozvoje vysokých škol zřízeno Centrum pomoci handicapovaným (dále též jako Centrum). Toto účelové zařízení je prostřednictvím svých pracovníků odborně i personálně způsobilé poskytovat konkrétní služby speciálně pedagogického zaměření všem handicapovaným studentům, kteří se objevují mezi uchazeči o vysokoškolské studium na fakultách UP. V rámci celorepublikové působnosti jsou tyto služby ojedinělé svou šíří, protože na rozdíl od obdobných center na jiných vysokých školách Centrum na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého zprostředkovává poradenské služby všem kategoriím postižených.fotografia interiéru centra pomoci handicapovaným

Centrum sídlí v prostorách Pedagogické fakulty. Provoz Centra je organizován vždy od září do června každého školního roku. Poradenské služby jsou poskytovány na základě osobní žádosti klienta, zpravidla po telefonické domluvě. Konzultační hodiny v rámci jednotlivých oddělení centra jsou stanovovány v průběhu příslušných semestrů, zejména však v odpoledních hodinách. V případě individuální potřeby může poradenská činnost probíhat i mimo prostory Centra.

V jednotlivých odděleních Centra jsou poskytovány speciální poradenské služby především pro osoby

Handicapovaným studentům Univerzity Palackého poskytuje vysoce odborný, kvalitní a komplexní poradenský, technický a terapeutický servis, vyvíjí spolupráci se studijními odděleními jednotlivých fakult, poskytuje poradenské služby pro vyučující a spolupracuje i se středními školami, na nichž studenti se zdravotním postižením studují. Kontakty s praktickými aspekty života handicapovaných, zprostředkovaných v rámci Centra, přispívají k udržování vysoké odborné úrovně vysokoškolských pedagogů studijního oboru Speciální pedagogika a dalších příbuzných oborů. Prioritou Centra je poradenská pomoc handicapovaným studentům Univerzity Palackého, popřípadě uchazečům o přijetí ke studiu. Všichni poradenští pracovníci vykonávají svou činnost v rámci své vlastní vědecko-pedagogické práce bez nároku na zvláštní finanční ohodnocení. Pracovníci Centra jsou odpovědni za dodržování právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů klientů. fotografia interiéru centra pomoci handicapovaným

V roce 2000 pokračovaly na Pedagogické fakultě architektonické úpravy s cílem nadále zlepšovat podmínky pro snadnější lokomoci klientů se somatickým postižením, většinou s těžkým omezením mobility. Byla iniciována oprava plošiny pro imobilní klienty vně i uvnitř fakulty a zpřístupnění adaptované bezbariérové toalety.

Přijímací pohovory probíhají s komplexním zajištěním tlumočnických a průvodcovských služeb. Jsou rovněž poskytovány speciálně formálně upravené testové materiály, popřípadě doporučovány takové formy průběhu přijímacího pohovoru, aby nepoškodily osobní identitu zdravotně postižených a nebyly příčinou jejich případné diskriminace (týká se těch uchazečů, kteří upozornili na svou diagnózu v přihlášce, popřípadě Centrum v náležitém předstihu kontaktovali).

Pomoc handicapovaným je poskytována v mnoha formách, konkrétně se jedná o průvodcovské služby těžce zrakově postiženým (nevidomým) klientům, simultánní tlumočnické a průvodcovské služby těžce sluchově postiženým klientům (neslyšícím), konzultační činnost týkající se studijních záležitostí klientů (pravidelná i nárazová), převod studijních materiálů z černotiskového tisku do Braillova písma, asistenční činnost v rámci péče o klienty s vyšším omezením hybnosti, apod. Klientům jsou k dispozici protetické pomůcky, speciálně upravený počítačový software usnadňující čtení, připojení k internetu s hlasovým výstupem, logopedické programy a pomůcky, odborná výkladová literatura, legislativní pomoc.

V současné době Centrum rozšiřuje svou grantovou a publikační činnost, podílí se rovněž na projektu “Bezbariérová Olomouc”, který probíhá po záštitou Magistrátu města Olomouc.

Kontakty

tel. do Centra pomoci handicapovaným: 585 635 333
e-mail: centrum.pomoci@email.cz

Koordinátorka činnosti Centra

Odborní pracovníci Centra:

Sociálně právní poradenství:

Spolek TREND VOZÍČKÁŘŮ Olomouc

Spolek TREND VOZÍČKÁŘŮ Olomouc poskytuje především tyto služby:

Kontakt

Tel./fax.: 585 431 012
Mobil: 777 974 455
e-mail: trendvozickaru@seznam.cz
www.trendvozickaru.cz

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Copyright: Katedra speciální pedagogiky
Adresa: Žižkovo nám.5, 771 40 Olomouc, tel.: (+420) 585 635 301-36 fax.: (+420) 585 231 400,
e-mail: muller@pdfnw.upol.cz