Členové katedry >> doc. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.   English version

fotografia: doc. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.

doc. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D.

konzultace čas
Po 09:30 - 13:00

funkce: docent
tel: 585 635 314
e-mail: valenta22@tiscali.cz
Číslo dveří: 213

Vědecko-výzkumné zaměření:

psychopedie, dramaterapie, dramika a personálně-sociálné výcvik, teorie tvorby učebnic.

SEZNAM PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI

A - práce publikované v mezinárodních recenzovaných vědeckých časopisech (6)

 1. VALENTA,M.- KYSUČAN,J.- RAVER,L.S. Educational system for pupils with learning disabilities in Czech. In: The Journal of the International Association of Special Education. Roč.1, č.1 (l997), s.47-56.
 2. VALENTA,M.: Prostorové vztahy v kresbě mentálně postižených dětí. In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. –Roč.33, č.4. (l999),s.348-364.
 3. VALENTA,M.: Strukturierte dramatherapeutische Projekte in der Sonderpadogogik. In SASSE,A.,VÍTKOVÁ,M.,STORMER,N.(EDS). Integrations – und Sonderpadagogik in Europa. –1.vyd.- Kempten:Klinkhardt,2004. - S. 313 -315. ISBN 3-7815-1342-4.
 4. VALENTA,M.: Teoretyczne podstawy dramiki. In:Tradycje i perspektywy edukacji. – 1.vyd.- Opole:Uniwersytet Opolski, 1997. -S.139-152. ISBN 83-85678-92-1.
 5. VALENTA,M.: Matení pojmů aneb dramika a dramaterapie. In: Interdisciplinárne prístupy v špeciálnej edukácii. Bratislava: Humanitas, l999. - S. l53-l59. ISBN 80-968053-1-2.
 6. VALENTA,M.: Diference dramaterapie-psychodrama. In: Člověk v centre liečebnopedagogickej starostlivosti. –1.vyd.- Bratislava: Humanitas, 2003. -S.105- 107. ISBN: 80-89124-00-3.

B - práce publikované v tuzemských recenzovaných vědeckých časopisech (19)

 1. VALENTA,M.: Co je dramaterapie. In: PIPEKOVÁ,JARMILA,VÍTKOVÁ,MARIE: Terapie ve speciálně pedagogické péči.-1.vyd.-Brno:Paido,2001.- S. 84-90. ISBN 80- 7315-010-7.
 2. VALENTA,M.: Rozdílné tváře dramatu. In: PIPEKOVÁ,JARMILA,VÍTKOVÁ,MARIE: Terapie ve speciálně pedagogické péči.-1.vyd.-Brno:Paido,2001.- S. 91-99. ISBN 80- 7315-010-7.
 3. VALENTA,M.: Analýza vybraných znaků v kresbě mentálně retardovaného dítěte předškolního věku. In: Speciální pedagogika. –Roč. 3, č.2 (1992),s.8-26.
 4. VALENTA,M.: Dramika jako alternativa v psychopedii. In: Speciální pedagogika. –Roč. 2, č.2, (1991) s.25-27.
 5. VALENTA,M.: K makrostrukturální analýze učebnic dějepisu pro zvláštní školy. In: Speciální pedagogika. – Roč. 2, č.5 (1991), s.32-38.
 6. VALENTA,M.: Tvořivé pojetí výtvarné výchovy na zvláštní škole. In: Speciální pedagogika.-Roč.4, č.l (1994),s.l-l2.
 7. VALENTA,M.: K hodnocení nové učebnice dějepisu pro zvláštní školy. In: Speciální pedagogika. – Roč.4, č.2 (1994),s.46-48.
 8. VALENTA,M.: Prostorové vztahy v kresbě mentálně postižených dětí mladšího školního věku.In: Speciální pedagogika. – Roč. 8, č.4 (1998), s.l2-20.
 9. VALENTA,M.: Krátké zamyšlení nad nutností změny paradigmatu české speciální pedagogiky pro 21.století. In:Speciální pedagogika. –Roč.11, č.1,(2001), s.1-3.
 10. VALENTA,M.: Diference ve vztahu dramaterapie-psychodrama. In: Speciální pedagogika. –Roč.11, č.2,( 2001),s.101-103.
 11. VALENTA,M.: Šetření evaluace protidrogových programů na školách v ČR. In:Speciální pedagogika. –Roč.12, č.2,(2002), s.124-131.
 12. VALENTA,M.: Přístup k pojetí dramaterapie u českých a finských studentů (šetření). In: Speciální pedagogika.-Roč.15,č.1,(2005), s.47-49.
 13. VALENTA,M.: Dramakonvence využitelné v dramaterapeutických projektech. In: e-Pedagogium.-Roč. 2005,č.2,(2005), s.55-68.
 14. VALENTA,M.: Některé kompetence zaměřené na dramaterapeutickou lekci. In: e-Pedagogium.-Roč. 2005,č.2,(2005), s.69-79.
 15. VALENTA,M.: Rituál jako východisko i prostředek dramaterapie. In: e-Pedagogium.-Roč. 2005,č.2,(2005), s.80-85.
 16. VALENTA,M.: Šetření k drogové problematice na českých školách I. In: e-Pedagogium.-Roč. 2005,č.1,(2005), s. 42-55.
 17. VALENTA,M.: Šetření k drogové problematice na českých školách II. In: e-Pedagogium.-Roč. 2005,č.1,(2005), s.56-73.
 18. VALENTA,M.: Outsider Art a umělci s mentálním postižením. In: Speciální pedagogika. – Roč. 2005,č.4,(2005), s.285 – 293.
 19. VALENTA,M.: Rituál v dramaterapii. In: Speciální pedagogika.-Roč. 2006, č.1,(2006), s.9 – 20.

C - práce publikované ve sbornících konferencí (6)

 1. VALENTA,M.: Vzájemné vztahy paradivadelních oborů v systému. In: VI.Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami (I.dramaterapeutická konference). –1.vyd.- Olomouc: VUP, 2006. –S.53.ISBN 80- 244-1264-0.
 2. VALENTA,M.: Dramatherapy and theatrotherapy in Czech Republic. In: Twisfer – European Research. -Graz: K.F.University Graz,2005. S.19. (Mezinárodní kongres Theatre work in social fields, Graz, 8.-18.září 2005)
 3. VALENTA,M.: Diference ve vztahu Dramaterapie a psychodrama. In: I.mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. – Olomouc: Pedagogická fakulta, 2000. –S. 38-42. ISBN 80-244-0241-6.
 4. VALENTA,M.: Krátké zamyšlení nad změnou paradigmatu české speciální pedagogiky. In: II.mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. – Olomouc: Pedagogická fakulta,2001. – S. 47-52. ISBN 80-244-0389-7.
 5. VALENTA,M.: Expresivní terapie v české speciální pedagogice. In: V.mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. – Olomouc: VUP, 2004. – S.33-40. ISBN 80-244-0456-7.
 6. VALENTA,M.: Co je dramaterapie.. In.Sborník konferenčních seminářů Arteterapie. - Č.Těšín: Slezská diakonie, 2004. –S. 10-17.

D - práce publikované v univerzitních aktech a ostatních tuzemských časopisech (18)

 1. VALENTA,M.: Úskalí vývoje řeči. In: Učitelské noviny. – Roč.35, č.36 (l984),s.4.
 2. VALENTA,M.: Divadelní maratón. In: Mladý svět. – Roč.1984, č.2 (1984), s.23.
 3. VALENTA,M.: Handicap mají dvě procenta. In: Učitelské noviny. –Roč.36,č.33 (l985), s.ll.
 4. VALENTA,M.: Nevědomost se neomlouvá. In: Učitelské noviny. –Roč. 36, č. 31(l985),s.9.
 5. VALENTA,M.: Momenty ze škály možností. In: Učitelské noviny. –Roč.36, č.43 (l985),s.3.
 6. VALENTA,M.: Strach motivuje málo. In: Učitelské noviny. –Roč. 36, č.2 (l985),s.8.
 7. VALENTA,M.: V nedobré roli. In: Učitelské noviny. –Roč. 38, č.21(l988),s.4.
 8. VALENTA,M.: Silnice a děti. In: Učitelské noviny. –Roč. 38, č.20 (l988),s.3.
 9. VALENTA,M.: Popelka na zvláštní škole. In: Učitelské noviny. –Roč. 39, č.20 (l989),s.6.
 10. VALENTA,M.: Dějepis na zvláštní škole. In: Učitelské noviny. –Roč. 95, č.3 (l992), s.6.
 11. VALENTA,M.: Integrace. In: Učitelské noviny. –Roč.95, č.10 (l992), s.6.
 12. VALENTA,M.: Kultivace citu - dramatická výchova. In: Učitelské noviny. –Roč.95, č.28 (l992),s.6.
 13. VALENTA,M.: Občanská společnost, náboženství a hlava v písku. In:Právo. –Roč. 6, č.251 (l996),s.l0.
 14. VALENTA,M.: Studium Herní specialista-dramaterapeut pro zdravotní sestry. In: Sestra. – Roč.1999, č.7 (1999), s.31.
 15. VALENTA,M.: Vymezení dramaterapie (teatroterapie) a její postavení v systému. In: Arteterapie. – Roč.2006,č.1.(2006), s.33-37.
 16. VALENTA,M.: Zpráva o II.česko-slovenské dramaterapeutické konferenci. In: Arteterapie. –Roč.2006, č.11.(2006), s.46.
 17. VALENTA,M.: Etický dramaprojekt v hodinách občanské výchovy. In: Společenskovědní předměty. –Roč. 1, č.0, (2001), s.18-21.
 18. VALENTA,M.: Holandské dramaškolství. In:Tvořivá dramatika. –Roč.5, č.l (1994), s.l2.

E – monografie a učebnice (25)

Monografie (4)

 1. VALENTA,M.: Dramaterapie. –2.vyd.- Praha:Portál, 2001.- 150 s. ISBN 80-7178-586-5
 2. VALENTA,M. 98% - REISMAN, D.,M: Dramaterapie.-1.vyd.- Olomouc: Netopejr, l999. – 135 s. ISBN 80-86096-27-0
 3. VALENTA,M.: Koncepce a tvorba učebnic.-1.vyd.-Olomouc: Netopejr,1997.- 64s. ISBN 80-902057-8-X.
 4. VALENTA,M.: Dramaterapeutické projektování.- 1. vyd.- Olomouc: VUP, 2003. - 91 s. ISBN 80-244-0615-2.

Vysokoškolské učebnice (6)

 1. VALENTA,M. 81% - MULLER,O.: Psychopedie. –2.vyd.- Praha: Parta, 2004. -440 s. ISBN 80-7320-063-5
 2. VALENTA,M. 80% - MULLER,O.: Psychopedie. –1.vyd.- Praha: Parta, 2003. -439 s.ISBN 80-7320-039-2
 3. VALENTA,M. 92% - KREJČÍŘOVÁ,O.. Psychopedie. Kapitoly z didaktiky mentálně retardovaných. –2.vyd.- Olomouc: Netopejr, l997.- 193 s. ISBN 80-902057-9-8
 4. VALENTA,M. 15% a kol.Přehled speciální pedagogiky a školská integrace.-1.vyd.- Olomouc:VUP, 2003. – 288s. ISBN 80-244-0698-5.
 5. VALENTA,M. 20% a kol. Rukověť dramaterapie a teatroterapie. –1.vyd.- Olomouc:VUP, 2006. – 139 s. ISBN 80-244-1358-2.

Kapitoly v monografiích (5)

 1. VALENTA,M.: Integrace dítěte s mentální retardací. In: MULLER,O a kol: Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. –1.vyd.- Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. – S.273-282. ISBN 80-244-0231-9.
 2. VALENTA,M. 12% a kol. Herní specialista. –1.vyd.-Olomouc: VUP,2001. -168 s. ISBN 80-244-0345-5.
 3. VALENTA,M. 14 % a kol.: Herní specialista v somatopedii. –2.vyd.- Olomouc: VUP, 2003.- 218 s. ISBN 80-244-0763-9.
 4. VALENTA,M. 12% a kol.: Přístupy ke vzdělávání cizinců. –1.vyd.- Olomouc: VUP, 2003.- 115 s. ISBN 80-244-0586-5.
 5. VALENTA,M. 10%: Dramaterapie a hledání jejího místa v systému. In. MULLER,O. a kol. Terapie ve speciální pedagogice. –1.vyd.- Olomouc: VUP, 2006. – 295 s. ISBN 80-244-1075-3

Kapitoly ve vysokoškolských učebnicích (11)

 1. VALENTA, MILAN. Měnící se paradigma české speciální pedagogiky a alternativní přístupy k edukaci žáků se speciálními potřebami. In.RENOTIÉROVÁ,M.- LUDÍKOVÁ,L. a kol.Speciální pedagogika.-1.vyd.-Olomouc: VUP,2003. -S.47-56. ISBN 80-244-0646-2.
 2. VALENTA, MILAN. Vzdělávání speciálních pedagogů v Evropě i v českých zemích. In.RENOTIÉROVÁ,M.-LUDÍKOVÁ,L. a kol.Speciální pedagogika.- 1.vyd.-Olomouc: VUP,2003. - S.85-94. ISBN 80-244-0646-2.
 3. VALENTA,M.. Speciálněpedagogická diagnostika. In.RENOTIÉROVÁ,M.- LUDÍKOVÁ,L a kol.Speciální pedagogika.-1.vyd.- Olomouc: VUP,2003. - S.131- 144. ISBN 80-244-0646-2.
 4. VALENTA,M.: Herní specialista.In.RENOTIÉROVÁ,M.-LUDÍKOVÁ,L a kol.Speciální pedagogika. -1.vyd.- Olomouc: VUP,2003.-S.233-236. ISBN 80-244-0646-2.
 5. VALENTA,M. Měnící se paradigma české speciální pedagogiky a alternativní přístupy k edukaci žáků se speciálními potřebami.In.RENOTIÉROVÁ,M.-LUDÍKOVÁ,L a kol.Speciální pedagogika.-2.vyd.-Olomouc: VUP,2004. -S.47-56 ISBN 80-244- 0646-2.
 6. VALENTA,M.. Vzdělávání speciálních pedagogů v Evropě i v českých zemích. In.RENOTIÉROVÁ,M.-LUDÍKOVÁ,L a kol.Speciální pedagogika.- 2.vyd.- Olomouc: VUP,2004. - S.85-94. ISBN 80-244-0646-2.
 7. VALENTA,M.. Speciálněpedagogická diagnostika. In.RENOTIÉROVÁ,M.- LUDÍKOVÁ,L a kol.Speciální pedagogika.-2.vyd.- Olomouc: VUP,2004. - S.131- 144. ISBN 80-244-0646-2.
 8. VALENTA,M.: Herní specialista. In.RENOTIÉROVÁ,M.-LUDÍKOVÁ,L a kol.Speciální pedagogika. -2.vyd.- Olomouc: VUP,2004 -S.233-236. ISBN 80-244-0646-2.
 9. VALENTA,M. 82% – MULLER,O.: Žák s mentální retardací či jinou duševní poruchou. In:VALENTA,M. a kol. Přehled speciální pedagogiky a školská integrace.Olomouc: VUP,2003. –S.62-109. ISBN 80-244-0698-5.
 10. VALENTA,M.: Diagnostické metody ve speciální pedagogice. In: RÁDLOVÁ,E. a kol. Speciálně pedagogická diagnostika. Ostrava: Montanex, 2004. -S.8-23.ISBN 80- 7225-114-7.
 11. VALENTA,M.: Občané s mentální retardací a jinou duševní poruchou. In. MICHALÍK,J. a kol. Občané se zdravotním postižením a veřejná správa. Olomouc:VUP,2005. -S.237-264. ISBN 80-244-1168-7.

F – učební texty (skripta) a učebnice (37)

Učební texty – skripta (16)

 1. VALENTA,M. 94% - KREJČÍŘOVÁ,O. Psychopedie - didaktika mentálně retardovaných.-1.vyd.- Olomouc: VUP, l992.- 120 s. ISBN 80-7067-211-0.
 2. VALENTA,M. Waldorfská pedagogika a jiné alternatívy. –1.vyd.- Olomouc: VUP, l993.- 67 s. ISBN 80-7067-274-9.
 3. VALENTA,M. Péče o mentálně postižené v zahraničí. –1.vyd.- Olomouc: VUP, 1994. - 56 s. ISBN 80-7067-322-2.
 4. VALENTA,M. Camphillské hnutí a německý výchovně vzdělávací systém.- 1.vyd.- Olomouc: VUP, l995. – 33. ISBN 80-7067-460-1.
 5. VALENTA,M. (15%) a kol.: Dramika pro speciální pedagogy. –1.vyd- Olomouc: VUP, l995. - 127s.
 6. VALENTA,M. 13% a kol.: Dramika pro speciální pedagogy. –2.vyd- Olomouc: VUP, l998. –54 s. ISBN 80-7067-799-6.
 7. VALENTA,M. 50% - MÜLLER,O. První český speciálněpedagogický cestospis. – 1.vyd.- Olomouc: VUP, l995.- 57s .
 8. VALENTA,M. 50% - MÜLLER,O. První český speciálněpedagogický cestospis. – 2.vyd.- Olomouc: Netopejr, l997.- 56 s. ISBN 80-86096-02-5.
 9. VALENTA,M. 60% - MÜLLER,O. První česká speciálně pedagogická detektivka. –1.vyd.- Olomouc: Netopejr, l998.- 142 s. ISBN 80-86096-10-6.
 10. VALENTA,M. 22 % a kol.: Herní specialista. –1.vyd.- Olomouc: VUP, 2001. -168 s. ISBN 80-244-0345-5.
 11. VALENTA,M. 8% a kol.: Rukověť k metodice kurzu ESF.-1.vyd.- Olomouc: VUP, 2006. – 125s. ISBN 80-244-1265-9.
 12. VALENTA,M.: Abeceda waldorfské školy. In: Účelový text vytištěný pro seminaristy kurzu waldorfské pedagogiky, l5.- l8.l0.l99l. – Olomouc: Pdf UP,1991.- 5 s.
 13. VALENTA,M..Dramatherapy. Učební text pro frekventanty dramaterapeutického workshopu 26.- 30.9.2005 University of Helsinki, Finsko. – Olomouc: PdF UP, 2005.-32 s.
 14. VALENTA,M. Dramika jako alternatíva. Univerzita Palackého v Olomouci : AVC, l994. - Scénář didaktického filmu.
 15. VALENTA,M. (40%) - MICHALÍK,J. Speciální pedagogika VII.-1.vyd.- Olomouc: VUP, 2006. - s. ISBN [v tisku]
 16. VALENTA,M.(60%) - KOZÁKOVÁ,Z. Psychopedie 1 pro výchovné pracovníky. - 1.vyd.- Olomouc: VUP 2006. – 61.s. ISBN 80-244-1187-3.

Učebnice pro speciální, základní a střední školy (21)

 1. VALENTA,M.: Dějepis l99l8-l989. Učebnice pro zvláštní školy.-1.vyd.- Praha: G-O Publishers, l992.- 151 s.
 2. VALENTA,M. 55% - MÜLLER,O. Dějepis, l5.stol.-l9l8. Učebnice pro zvláštní školy. –1.vyd. Olomouc: Votobia, l993.-129 s. ISBN 80-85619-46-6.
 3. VALENTA,M. Občanská výchova pro 7.roč.zvláštní školy. –1.vyd.- Praha: Septima, l995. – 80 s. ISBN 8O-85801-28-0.
 4. VALENTA,M. Občanská výchova pro 6.roč. základní školy. –1.vyd.- Praha: Práce, l995.- 116 s. ISBN 80 -208-0368-8.
 5. VALENTA,M. Dějepis. Učebnice pro 9.roč.zvláštní školy.-2.vyd. – Olomouc: Votobia, l995. – 143 s.ISBN 80-85885-60-3.
 6. VALENTA,M. 33 % - MÜLLER,O. Občanská výchova pro 9.roč.zvláštní školy. –1.vyd.- Olomouc: Votobia, l996. – 197 s. ISBN 80-7198-109-5.
 7. VALENTA,M. Občanská výchova pro 7.roč.základní školy a občanské školy. –2.vyd.- Praha: Práce, l996. – 59 s. ISBN 80-7320-009-0.
 8. VALENTA,M. Občanská výchova pro 8. roč. základní a občanské školy. – 1.vyd.- Praha: Práce, l997. – 120 s. ISBN 80-208-0439-0.
 9. VALENTA,M. Občanká výchova pro 9.roč. základní a občanské školy. – 1.vyd.- Praha: Práce, l998. – 104 s. ISBN 80-208-0476-5.
 10. VALENTA,M. 40%- MÜLLER,O. - JANDOVÁ,I. Občanská výchova pro odborná učiliště. –1.vyd.- Praha: Parta, l998. – 69 s. ISBN 80-85989-43-3.
 11. VALENTA,M. 80% - MÜLLER,O. Dějepis pro 9.ročník zvláštní školy. – 2.vyd.- Praha: Parta, l999. – 63 s. ISBN 80-85989-56-5.
 12. VALENTA,M. Občanská nauka pro SOŠ - I. –1.vyd.- Praha: SPN, l999. – 183 s. ISBN 80-7235-080-3.
 13. VALENTA,M. Občanská nauka pro SOU - I. –1.vyd.- Praha: SPN, l999. – 174 s. ISBN 80-7235-099-4.
 14. VALENTA,M. Prvouka pro l.ročník. –1.vyd.- Praha: Práce, 2000. – 71 s. ISBN 80-86287-29-7
 15. VALENTA,M. 60% -MULLER,O. Občanská nauka pro SOU-II. –1.vyd.- Praha: SPN, 2002. – 139 s. ISBN 80-7235-180-X.
 16. VALENTA,M. 62% - MULLER,O. Občanská nauka pro SOŠ-II. – 1.vyd.- Praha:SPN, 2002. – 174 s. ISBN 80-7235-179-6.
 17. VALENTA,M. 80% - MULLER, O. Dějepis pro osmý ročník zvláštní školy.-2.vyd. -Praha: Parta, 1999. – 59 s. ISBN 80-85989-54-9.
 18. VALENTA,M. Občanská výchova pro 7.roč.zvláštní školy. –2.vyd.- Praha: Parta 2002. – 59 s. ISBN 80-7320-009-0.
 19. VALENTA,M. Prvouka pro 2.ročník. –1.vyd.- Praha: Práce, 2002. – 67 s. ISBN 80-86287-53-X
 20. VALENTA,M. Prvouka pro 2.ročník – pracovní listy. –1.vyd.- Praha: Práce, 2002. – 34 s. ISBN 80-86287-54-8.
 21. VALENTA,M. Občanská nauka pro SOU-III. –1.vyd.- Olomouc: Votobia, 2005. - s.120. ISBN 80-7220-230-8.

SEZNAM PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI

Kvalifikační práce (2)

 1. VALENTA,M.: Tvorba učebnic dějepisu pro mentálně retardované žáky.- Olomouc: PdF UP, l996. – 139 s. Disertační práce (Ph.D.) – Univerzita Palackého, Olomouc, 1996. Lit. 49 zázn.
 2. VALENTA,M.: Koncepce a tvorba učebnic. – Olomouc: PdF UP, 1998. –133s. Habilitační práce (Doc.) – Palackého Univerzita, Olomouc, 1998. Lit. 76 zázn.

Recenze v časopisech a sbornících a lektorské posudky - vydavatelské recenze (23) Recenze v časopisech (9)

 1. VALENTA,M.: Edelsberger,L. a kol.: Defektologický slovník. In: e-Pedagogium. –Roč.2002, č.2 (2002), s.48-50. Rec.: Defektologický slovník /Edelsberger,L. a kol. – Praha: H-H, 2000.
 2. VALENTA,M.: Kovalčíková,Iveta: Výchovná dramatika a sociálna klima školskej triedy. In: Zborník Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity, III. Prešov: Prešovká univerzita, 2004, s.188. Rec: Výchovná dramatika a sociálna klima školskej triedy/ Kovalčíková,Iveta. –Prešov: CVT FHPU,2001.
 3. VALENTA,M.: VALENTA,M.: (Auto)recenze učebnice dějepisu. In: Tvořivá dramatika. – Roč.4, č.9, (l993),s.l8. Rec.: Dějepis 1918-1989.Učebnice pro zvláštní školy/ VALENTA,M.. – Praha: G-O Publishers,1992.
 4. VALENTA,M.: Komárková,I.,Slaměník,J., Výrost,J. a kol.: Aplikovaná sociální psychologie III. In: e-Pedagogium.- Roč. 2004, č.4 (2004), s. 96-97 Rec.: Aplikovaná sociální psychologie III./ Komárková,I., Slaměník,J.,Výrost,J. a kol. – Praha: Grada,2001.
 5. VALENTA,M.: MAJZLANOVÁ,K.: Dramatoterapia v liečebnej pedagogike. In: e-Pedagogium.- Roč. 2004, č.4 (2004), s. 98-99. Rec.: Dramatoterapia v liečebnej pedagogike/ Majzlanová Katarína. -Bratislava:IRIS,2004.
 6. VALENTA,M.: Richter,Luděk: Praktická dramaturgie v kostce. In: Speciální pedagogika.- Roč.14, č.4 (2004), s. 338-339. Rec.: Praktická dramaturgie v kostce/Richter Luděk. – Praha: Dobré divadlo dětem,2003.
 7. VALENTA,M.: Hawkins,Peter-Shohet,Robin: Supervize v pomáhajících profesích. In:Speciální pedagogika.-Roč.15,č.1,(2005), s.66-67. Rec.: Supervize v pomáhajících profesích/ Hawkins,Peter-Shohet,Robin.- Praha:Portál,2004.
 8. VALENTA,M.: Valenta,Josef: Manuál k tréninku řeči lidského těla. In: e-Pedagogium.-Roč.2005,č.1 (2005), s.164-165. Rec: Manuál k tréninku řeči lidského těla/Josef Valenta.-Kladno:AISIS,2004.
 9. VALENTA,M.: Pavlovský Petr a kol.: Základní pojmy divadla. In: Tvořivá dramatika.- Roč.2006, č.1 (2006), s.41-42. Rec: Základní pojmy divadla/ Petr Pavlovský. – Praha: Libri-ND, 2004

Vydavatelské recenze (14)

 1. TEPLÁ,M. Zeměpis pro 8.ročník zvláštní školy.-1.vyd.- Praha: Parta, l996.
 2. TEPLÁ,M. Pracovní sešit - Zeměpis pro 8.ročník.-1.vyd.- Praha: Parta, l996.
 3. Müller,Oldřich: Dramika (nejen) pro speciální pedagogy.-1.vyd.- Olomouc: VUP, l996.
 4. KREJČÍŘOVÁ,O. Věcné učení pro střední stupeň pomocné školy.-1.vyd.- Ostrava: Grafia l996.
 5. HRACHOVCOVÁ, M. a kol. Občanská výchova pro 6.ročník základní školy. –1.vyd.- Olomouc: FIN, l997.
 6. HRACHOVCOVÁ, M. a kol.: Občanská výchova pro 7.ročník základní školy.-1.vyd.- Olomouc: FIN, l997.
 7. HRACHOVCOVÁ, M. a kol. Metodika k Občanské výchově pro 6. ročník základní školy.-1.vyd.- Olomouc: FIN, l997.
 8. HRACHOVCOVÁ, M. a kol.: Metodika k Občanské výchově pro 7.ročník základní školy.-1.vyd.- Olomouc: FIN, l997.
 9. BOREJOVÁ,S. Občanská výchova pro 7.ročník zvláštní školy -pracovní sešit.-1.vyd.- Praha: Parta, l996.
 10. BLAŽKOVÁ,B.-TEPLÁ,M. Věcné učení.-1.vyd.- Praha: Septima, l996.
 11. SVOBODA,P. Zábavná cvičení pro rozvoj čtení.-1.vyd.- Praha: Portál,2004.
 12. SLAVÍK,J. -WAWROSZ,P. Umění zážitku,zážitek uměním – II.-1.vyd.- Praha: Karolinum,2004.
 13. HORŇÁK,L. Rómsky žiak v škole. –1.vyd.-Prešov: Prešovská univerzita, 2005.
 14. MAJZLANOVÁ,K. Dramatoterapia v liečebnej pedagogike.-1.vyd. – Bratislava:IRIS,2004.

Výzkumné projekty, průběžné zprávy, řešené granty (10)

 1. ŠVARCOVÁ,I. -TEPLÁ,M. -KUBOVÁ,L. -VALENTA,M.-SVOBODA,P. Koncepce zvláštní školy. Projekt grantu rezortního výzkumu MŠMT ČR č.20.- Praha:MŠMT,1993.- 210 s.
 2. VALENTA,M. Uvedení oboru dramika. Projekt grantu z FDRVŠ č.7. -Praha: MŠMT, l994.- 16 s.
 3. MULLER,O. -VALENTA,M.: Rozvoj oboru dramika. Projekt grantu z FDRVŠ č.4. – Praha:MŠMT, l995. –24 s.
 4. VALENTA,M. Etablování dramaterapie na vysokých školách v České republice a na Slovensku. Projekt grantu Vzdělávací nadace Jana Husa č.Clh 95.-Brno:VNJH,1998.- 38 s.
 5. VALENTA,M.: Studium Herní specialista. Projekt VNJH č.C6h. Brno:VNJH,2001.-120 s.
 6. LUDÍKOVÁ,L.-VALENTA,M.-NĚMEC,J.-BODLÁKOVÁ,I. Vypracování minimálních standardů prevence drogových závislostí a vytvoření systému akreditací a licencí v oblasti protidrogové prevence.Výzkumná část.- Praha: MŠMT, 2001. – 250 s.
 7. VALENTA, M. Projekt Maatwerk. Projekt International Visegrad Fund. – Bratislava:IVF, 2002.- 21 s.
 8. VALENTA,M.: Kurz ke vzdělávání cizinců. Projekt MŠMT.- Praha: MŠMT 2002. –180 s.
 9. VALENTA,M.: Speciální pedagogika-herní specialista. Projekt FRVŠ.-Praha: MŠMT, 2003. -140 s.
 10. VALENTA,M. Vzdělávání poskytovatelů služeb minoritním skupinám obyvatelstva. Grant Sociálního fondu EU, MPSV ČR č. 19., 2005-2006.

Redakční a sestavitelské práce – sborníky (6)

 1. VALENTA,M. Sborník l.mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. - Olomouc:VUP,2001.-266s. ISBN 80-244-0241-6 .
 2. VALENTA,M. Sborník 2.mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami.- Olomouc:VUP,2002.-311 s. ISBN 80-244-0389.
 3. VALENTA,M.- RÁDLOVÁ,E. Sborník 3. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami.-Olomouc:VUP, 2003.-448 s.ISBN 80-244-0547-4.
 4. VALENTA,M.- RÁDLOVÁ,E. Sborník 4.mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. – Olomouc:VUP,2004.–638 s. ISBN 80-244-0770-1.
 5. VALENTA,M.- KOZÁKOVÁ,Z. Sborník 5.mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami.-Olomouc:VUP,2005.-122 s. ISBN 80-244-0983-6.
 6. VALENTA,M.- POLÍNEK,M.,D. Sborník 6.mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a I.dramaterapeutické konference. – Olomouc: VUP, 2006. – 162 s. ISBN 80-244-1264-0.

Umělecké práce (4)

 1. VALENTA,M. Krajina mírných hořkostí.-1.vyd.-Olomouc:Votobia,2003.-122 s. ISBN 80-7220-161-1
 2. VALENTA,M. Raubířské povídky.-1.vyd.-Olomouc:Netopejr, 1998.-100 s. ISBN 80-86096-07-6.
 3. VALENTA,M.Eluljá – archetypální příběh z kolektivního nevědomí.-1.vyd.- Olomouc:VUP,2000.-63 s. ISBN 80-244-0089-9.
 4. VALENTA,M. Pastýřka ohně. –1.vyd.- Praha: Baronet,2006. – 192 s. ISBN 80-7214-868-0.
Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Copyright: Katedra speciální pedagogiky
Adresa: Žižkovo nám.5, 771 40 Olomouc, tel.: (+420) 585 635 301-36 fax.: (+420) 585 231 400,
e-mail: muller@pdfnw.upol.cz