Členové katedry >> doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.   English version

doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.

konzultace čas
Po 11:30 - 13:00
Út 11:30 – 13:00

funkce: docent
tel: 585 635 312
e-mail: souralova@tombru.com
Číslo dveří: 216

Vědecko-výzkumné zaměření:

Odborné zaměření na oblast surdopedie, vědeckovýzkumná činnost v oblasti výchovy a vzdělávání sluchově postižených a hluchoslepých.

Publikační činnost

 1. SOURALOVÁ, E. Vzdělávání hluchoslepých II. Praha: Scientia, 2001, 78 s. ISBN 80-7183-226-X
 2. SOURALOVÁ, E. Čtení neslyšících. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2002, 74 s. ISBN 80-244-0433-8
 3. SOURALOVÁ, E. Speciální pedagogika osob s postižením sluchu. In RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L. a kol. Speciální pedagogika. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2003, s. 171- 183. ISBN 80-244-0646-2
 4. SOURALOVÁ, E. Dítě se sluchovým postižením. In MÜLLER, O. a kol. Dítě se speciálními potřebami v běžné škole. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2001, s. 179-201. ISBN 80-244-0231-9
 5. SOURALOVÁ, E. Integrace sluchově postižených žáků. In VALENTA, M. a kol. Přehled speciální pedagogiky a školská integrace. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2003, s. 207-231. ISBN 80-244-0698-5
 6. SOURALOVÁ, E. Motorické zvláštnosti osob se sluchovým postižením. In: KARÁSKOVÁ, V. a kol. Cvičíme a hrajeme si. Ostrava: MONTANEX, 2004, s. 22-25. ISBN 80-7225-113-9
 7. SOURALOVÁ, E. Studenti se sluchovým postižením. In HEŘMÁNKOVÁ, D. Podpora vyrovnávání studijních příležitostí studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Palackého v Olomouci. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2003, s. 29-35. ISBN 80-244-0643-8
 8. SOURALOVÁ, E. Studenti se sluchovým postižením. In VITÁSKOVÁ, K. a kol. Zefektivnění studia a profesního uplatnění handicapovaných studentů na vysokých školách. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2003, s. 15-34. ISBN 80-244-0621-7
 9. SOURALOVÁ, E. a kol. Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami - metodická příručka pro pedagogické pracovníky UP Olomouc. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2002, s 23.
 10. SOURALOVÁ, E. Úprava literárních textů pro děti s postižením sluchu. In: Co a jak číst se sluchově postiženým dítětem. Praha: FRPSP, 1999.
 11. SOURALOVÁ, E. O úpravě literárních textů pro sluchově postižené. In: Gong, č. 2/2000. ISSN 0323-0732
 12. SOURALOVÁ, E. Některé jazykové aspekty přepisu literárních textů pro sluchově postižené. In: Četba sluchově postižených. Praha: FRPSP, 2000.
 13. SOURALOVÁ, E. Úprava textů pro čtení s porozuměním. In Čeština doma a ve světě, roč. X, č. 2 a 3. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2002, s. 190-193. ISNN 1210-9339
 14. SOURALOVÁ, E. Nemanuální prostředky znakového jazyka v komunikaci hluchoslepých. In e-Pedagogium, č. 2/2002 - mimořádné, Olomouc: 2002, s. 34-37. ISSN 1213-7758
 15. SOURALOVÁ, E. Znakový jazyk v komunikaci osob se současným postižením sluchu a zraku. In e-Pedagogium, č. 1/2004, Olomouc: 2004, s. 95-98. ISSN 1213-7758
 16. SOURALOVÁ, E. Hluchoslepí a znakový jazyk. In Sborník I. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2001, s. 135-138. ISBN 80-244-0241-6
 17. SOURALOVÁ, E. Sluchadla - individuální kompenzační pomůcky pro sluchově postižené. In Sborník Trendy technického vzdělávání (dodatky). Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2001, s. 48-49. ISBN 80-244-0375-7
 18. SOURALOVÁ, E. Některé pohledy na vizuálně motorické komunikační techniky v počáteční péči u sluchově postižených. In Sborník II. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2002, s. 78-81. ISBN 80-244-0389-7
 19. SOURALOVÁ, E. Nedoslýchavost v období sénia. In Sborník III. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2002, s.225-228. ISBN 80-244-0547-4
 20. SOURALOVÁ, E. Vizuálně motorické komunikační techniky u osob se současným postižením sluchu a zraku. In Sborník vědecké konference Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002, s. 170-172. ISBN 80-7041-041-8
 21. SOURALOVÁ, E. Komunikační systémy sluchově postižených v pregraduální přípravě studentů surdopedie. In Sborník IV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2003, s. 239-244. ISBN 80-244-0770-1
 22. SOURALOVÁ, E. Komunikace sluchově postiženého dítěte s narušenou vizuální recepcí. In Sborník 1. česko-slovenský foniatrický kongres a XIV. Celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové. Brno: AUDIO – Fon centr s.r.o. 2003, s. 42-45.
 23. SOURALOVÁ, E. Vysokoškolské vzdělávání studentů se sluchovým postižením. In Sborník Konference ”Neslyšící očima veřejnosti aneb veřejnost očima neslyšících”. Praha: Česká unie neslyšících a Městská knihovna v Praze, 2003, s. 107-109.
 24. SOURALOVÁ, E. Die Hörenden und die Gebärdensprache Hörbehinderter. In Tagungsdokumentation der 39. DozentInnenkonferenz fűr Sonderpädagogik 2002 in Brno. Bad Heilbrunn: Klinkhardt-Verlag, 2004, s. 343-346. ISBN3-7815-1342-4
 25. SOURALOVÁ, E. Surdopedie I. Studijní opora pro kombinované studium. Olomouc: 2005, Vydavatelství UP v Olomouci, ISBN 80-244-1007-9.
 26. SOURALOVÁ, E. Surdopedie II. Studijní opora pro kombinované studium. Olomouc: 2005, Vydavatelství UP v Olomouci, ISBN 80-244-1008-7.
 27. SOURALOVÁ, E., LANGER,J. Surdopedie. Studijní opora pro kombinované studium. Olomouc: 2005, Vydavatelství UP v Olomouci, ISBN 80-244-1084-2.
 28. SOURALOVÁ, E. Gesta v komunikaci hluchoslepých. In ŠTĚRBOVÁ, D. Hluchoslepota, lidé s ní a kolem ní. Olomouc: 2005, FTK UP, ISBN 80-244-1244-6.

Grantová činnost

Autorství projektu

 1. Řešitelka grantu FRVŠ Úprava literárních textů pro nácvik čtení sluchově postižených. (2000)
 2. Řešitelka rozvojového projektu Podpora rozvoje vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit pro rok 2002 Příprava modulu vzdělávání znakového jazyka pro zkvalitnění interkulturní komunikace učitelů v rámci bilingválního vzdělávání neslyšících.
  soubor ke stažení: Závěrečná zpráva o řešení rozvojového projektu (formát rtf)
 3. Řešitelka rozvojového projektu Podpora rozvoje vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit pro rok 2002 Tvorba výukového materiálu v podobě multimediálních CD-ROMů pro studium znakového jazyka v distanční a kombinované formě.
  soubor ke stažení: Závěrečná zpráva o řešení rozvojového projektu (formát rtf)

Podíl na řešení grantových projektů

Spoluřešitelka resortních výzkumných úkolů MŠMT ČR:

 1. Výchova a vzdělávání hluchoslepých dětí (řešitelka L. Ludíková,1993),
 2. Koncepce počáteční výchovy a vzdělávání hluchoslepých dětí (řešitelka L. Ludíková, 1994),
 3. Návrh koncepce a obsahové náplně dalšího vzdělávání hluchoslepých dětí (řešitelka L. Ludíková, 1995),
 4. Obsahová náplň nižšího stupně speciální školy pro hluchoslepé (řešitelka L. Ludíková, 1996),
 5. Obsahová náplň vzdělávání hluchoslepých na středním stupni (řešitelka L. Ludíková, 1998).

Spoluřešitelka projektů Fondu rozvoje vysokých škol:

 1. Výchova a vzdělávání hluchoslepých dětí (řešitelka L. Ludíková, 1993),
 2. Výchova a vzdělávání hluchoslepých dětí (řešitelka L. Ludíková, 1994),
 3. Vývoj speciálních pomůcek pro výchovu a vzdělávání hluchoslepých dětí (řešitelka L. Ludíková, 1995),
 4. Koncepce pracovních listů pro počáteční výchovu a vzdělávání hluchoslepých dětí (řešitelka L. Ludíková, 1996),
 5. Inovace rozšiřujícího studia speciální pedagogiky (řešitelka L. Ludíková, 1999),
 6. Aplikace alternativních protidrogových preventivních přístupů do vzdělávání sudropedů (řešitelka O. Krejčířová, 2000),
 7. Analýza profesní odbornosti sluchově postižených pedagogů (řešitelka P. Chvátalová, 2001),
 8. Zefektivnění studia a profesního uplatnění handicapovaných studentů na vysokých školách (řešitelka K. Vitásková, 2003).

Spoluřešitelka rozvojových projektů:

 1. Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit pro rok 2002: Výkladový slovník speciální pedagogiky pro studenty se sluchovým postižením jako speciální pomůcka pro jejich studium (řešitelka E. Rádlová, 2002),
 2. Rozvojový programu na rok 2004: Obsahová a strukturální inovace studia speciální pedagogiky (řešitel O. Műller, 2004).

Spoluřešitelka vnitřních grantů Univerzity Palackého:

 1. Vytváření databáze zaměstnavatelů handicapovaných sloužící k poradenství v jejich profesní přípravě a pracovním začleňování (řešitelka O. Krejčířová, 1994),
 2. Zřízení a rozvoj Centra pomoci handicapovaným (řešitelka A. Peutelschmiedová, 1996).
Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Copyright: Katedra speciální pedagogiky
Adresa: Žižkovo nám.5, 771 40 Olomouc, tel.: (+420) 585 635 301-36 fax.: (+420) 585 231 400,
e-mail: muller@pdfnw.upol.cz