Členové katedry >> Mgr. Petra Bendová, Ph.D.   English version

fotografia: Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D.

Mgr. Petra Bendová, Ph.D.

konzultace čas
Po 08:15 - 09:30
Pouze pro studenty KS - na základě osobní, telefonické či emailové domluvy.

funkce: odborná asistentka
e-mail: petben@seznam.cz


Konzultace v pátek: pouze pro studenty KS - na základě osobní, telefonické či emailové domluvy.
CPH na základě osobní, telefonické či emailové domluvy

Vědecko-výzkumné zaměření:

Publikační činnost

PRÁCE PUBLIKOVANÉ V MZ ODBORNÝCH ČASOPISECH:

PRÁCE PUBLIKOVANÉ VE SBORNÍCÍCH:

 1. BENDOVÁ, P. Prevenční význam zaměstnávání jedinců po úrazu páteře a míchy. In Sborník z V. semináře Prevence v kontextu sociálních problémů dospělých osob, s. 26-28. Vsetín: MÚ Vsetín, 2003.
 2. BENDOVÁ, P. Podíl alternativní a augmentativní komunikace na psychosociálním rozvoji dětí a mládeže s narušenou komunikační schopností. In Sborník Dieťa v ohrození XII. „Sposoby a formy interdisciplinárnej spolupráce při ochrane detí a mládeže“. Bratisla-va:Výzkumný ústav detskej psychológie a patopsycho-lógie. Detský fond SR, 2003. ISBN 80-967423-7-X.
 3. BENDOVÁ,P. Uplatnění prvků terapeutických technik v resocializačním programu jedinců s poraněním páteře a míchy. In Sborník V. mezinárodní konference k proble-matice osob se specifickými potřebami. Olomouc: VUP, 2005. ISBN 80-244-0983-6.
 4. BENDOVÁ,P., KOZÁKOVÁ Z. Využití terapeutických technik v somato-pedické praxi. In Sborník V. meziná-rodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc: VUP, 2005. ISBN 80-244-0983-6.
 5. BENDOVÁ, P. Preventivní význam výuky sociálního čtení u žáků s kombinovaným postižením. In Sborník VI. Mezinárodní konference k problematice prevence sociálně patologických jevů „Zkušenosti v prevenčním působení na lokální úrovni“, s. 39. Vsetín: MÚ Vsetín, 2004.
 6. BENDOVÁ, P. Možnosti pracovního uplatnění jedinců s postižením v Itálii – CILS (Cesena). In Sborník Mezi-národní konference Profesní poradenství ve speciálně pedagogické teorii a praxi. Brno: PdFMU+Equal, 2004.
 7. BENDOVÁ, P. Alternativní a augmentativní komunikace jako prostředek integrace jedinců se zdravotním posti-žením. In Sborník Kvalita života a rovnost príležitos-tí z aspektu vzdelávania dospelých a sociálnej práce. Prešov: FF Prešovskej univerzity v Prešově, 2004.
 8. BENDOVÁ, P. Komunikační bariéry v kontextu pracovní-ho uplatnění osob s tělesným postižením. In Sborník VI. Mezinárodní konference k problematice osob se spe-cifickými potřebami.Olomouc: VUP,2006. ISBN 80-244-12 64-0.
 9. BENDOVÁ, P. Aspekty pracovního uplatnění osob s po-raněním páteře a míchy. In Sborník VI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potře-bami.Olomouc: VUP,2006.ISBN 80-244-1264-0.
 10. BENDOVÁ, P. Náhradní komunikační systémy v kontex-tu profesního uplatnění jedinců s kombinovaným posti-žením. In Sborník VI. Mezinárodní konference k proble-matice osob se specifickými potřebami. Olomouc: VUP, 2006.ISBN 80-244-1264-0.
 11. BENDOVÁ, P., STOKLASOVÁ,V. Možnost speciálně peda-gogické podpory studentů VŠ – služby Centra pomoci handicapovaným UP Olomouc. In Sborník z mezinárodní konference Sociální a speciálně pedagogická péče. Liberec: TU univerzita v Liberci, 2005, s.32-35.ISBN 80-7372-000-0.
 12. Alternative and augmentative communication of children with cerebral palsy in the Czech Republic. In Sborník z V. východoevropské a středoevropské regionální konference k problematice AAK. Budapešť: Bliss Foundation, 7.- 9. prosince 2005.
 13. BENDOVÁ, P. Mezirezortní spolupráce v zařízeních somatopedického typu. In Sborník VII. Mezinárodní kon-ference k problematice osob se specifickými potřeba-mi. Olomouc:VUP,2007,s.171-173.ISBN 978-80-244-1652-6.
 14. BENDOVÁ, P. Konzultace a odborné poradenství v so-matopedii. In Sborník „Kvalitní poradenství – záruka kvality života“. Sborník z konference realizované v rámci projektu Poradensko informační centrum pro oso-by se zdravotním postižením, INTERREG IIIA ČR-SROV. Vsetín: MěÚ + PIC, 11. října 2006, s.34-35. ISBN 978-80-239-8711-9.
 15. BENDOVÁ, P., STOKLASOVÁ, V. Alternativní a augmen-tativní komunikace u osob se zrakovým postižením. In Sborník VIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc: VUP, 2008. (v tisku)

SPOLUAUTORSTVÍ UČEBNÍCH TEXTŮ:

 1. BENDOVÁ, P. Komplexní rehabilitace jedinců s posti-žením hybnosti v předškolním věku. In RENOTIÉROVÁ,M., BENDOVÁ, P. Somatopedie pro učitelství předškolního věku I.Olomouc:VUP,2005, s. 37-41.ISBN 80-244-1018-4.
 2. BENDOVÁ, P. Problematika kombinovaných vad z pohle-du somatopedie. In LUDÍKOVÁ, L. et al. Kombinované vady.Olomouc: VUP, 2005, s.81-92. ISBN 80-244-1154-7.
 3. BENDOVÁ, P. Komunikace. In LUDÍKOVÁ, L. et al. Kom-binované vady. Olomouc: VUP, 2005, s. 15–24. ISBN 80-244-1154-7.
 4. BENDOVÁ, P. Systém komprehenzivní rehabilitace osob s poruchou hybnosti. In RENOTIÉROVÁ, M., BENDOVÁ, P. Somatopedie pro výchovné pracovníky I. Olomouc: VUP, 2005, s. 35–41. ISBN 80-244-1097-4.
 5. BENDOVÁ, P. Proces výchovy osob s poruchou hybnos-ti. In RENOTIÉROVÁ, M., BENDOVÁ, P. Somatopedie pro výchovné pracovníky I. Olomouc: VUP, 2005, s. 43–50. ISBN 80-244-1097-4.
 6. BENDOVÁ, P., JEŘÁBKOVÁ, K., STOKLASOVÁ, V. Pomůcky pro osoby se specifickými potřebami. Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro osoby se specifickými potře-bami v aplikačním rámci speciálně pedagogické teorie a praxe. Olomouc: VUP, 2006. ISBN 80-244-1436-8.
 7. BENDOVÁ, P. Itálie. In PEUTELSHMIEDOVÁ, A. a kol. Reflexe speciální pedagogiky v kontextu opatření EU. Olomouc: VUP, 2006, s. 59-70. ISBN 80-244-1444-9.
 8. BENDOVÁ, P. Komprehenzivní rehabilitace u dětí s dětskou mozkovou obrnou. (Sborník příspěvků z cyklu seminářů „Aspekty komprehenzivní rehabilitace u dětí s dětskou mozkovou obrnou v praxi“ pořádaných na Ka-tedře speciální pedagogiky PdF UP v Olomouci v akade-mickém roce 2005/2006). Olomouc: VUP, 2006. ISBN 80-244-1561-5.
 9. BENDOVÁ, P. Manuál základních postupů jednání při kontaktu s osobami s tělesným postižením. Olomouc: VUP, 2007. ISBN 978-80-244-1631-1.
 10. Bendová, P. Problematika přístupu k osobám se specifickými potřebami. In KOL.AUTORŮ Základy speciál-ní pedagogiky. Olomouc: VUP, 2006, S. 19-28. ISBN 80-244-1479-1.
 11. Bendová, P. Moderní trendy v péči o osoby s poruchami hybnosti. In KOL.AUTORŮ Základy speciál-ní pedagogiky. Olomouc: VUP, 2006, S. 29-38. ISBN 80-244-1479-1.
 12. Bendová, P. Moderní trendy v péči o osoby s men-tálním postižením. In KOL.AUTORŮ Základy speciální pe-dagogiky. Olomouc: VUP, 2006, S. 59-68. ISBN 80-244-1479-1.
 13. Bendová, P. Narušení komunikační schopnosti u dětí a žáků se zrakovým a kombinovaným postižením. In RŮŽIČKOVÁ, V. (ed.) Integrace zrakově a kombinovaně postižených žáků. Olomouc: VUP, 2007, s. 33-46. ISBN 978-80-244-1738-7.
 14. Bendová, P. Alternativní a augmentativní komu-nikace u žáků se zrakovým a kombinovaným postižením. In RŮŽIČKOVÁ, V.(ed.) Integrace zrakově a kombinovaně postižených žáků. Olomouc: VUP, 2007, s. 47-78. ISBN 978-80-244-1738-7.

RECENZNÍ ČINNOST:

 1. BENDOVÁ, P. Alternativou k předškolnímu vzdělává-ní. E-pedagogium,2004, č.I, s. 121-123.ISSN 1213-7758.
 2. BENDOVÁ, P. Recenze vzdělávacích programů „Začít spolu“. Zpravodaj Pedagogicko-psychologické pora-denství, 2004, č. 38, s. 55-59. ISSN 1214-7230.
 3. BENDOVÁ, P. (rec.) Edukační trend pro 21.století?! E – pedagogium, 2004, č. I, s. 124 – 126. ISSN 1213-7758.
 4. BENDOVÁ, P. (rec.) VEXIAUOVÁ, ANNE-MARGUERITE Dej mi ruku, ať mohu mluvit. Vrátit slovo těm, kteří jsou odříznuti od světa. In Zpravodaj Pedagogicko-psycho-logické poradenství, 2004, č. 40, s. 58-59. ISSN 1214-7230.
 5. BENDOVÁ, P. (rec. studijního textu) Desenzibilizace - klíčový moment v terapii koktavosti. E – pedagogium, 2005, č. I., s. 168-170. ISSN 1213-7758.
 6. BENDOVÁ, P. (rec. odborného textu) Balbuties v děts-kém věku. E–pedagogium, 2005, č. I., s. 171-172. ISSN 1213-7758.
 7. BENDOVÁ, P. (rec. odborného textu) Autismus pohle-dem lékaře. E-pedagogium, 2005, č. II., s. 101-102. ISSN 1213-7758.
 8. BENDOVÁ, P. (rec.) Speciální fyzioterapeutické kon-cepty a metody ve speciálně pedagogickém kontextu. E-pedagogium, 2005, č. II, s. 103-105. ISSN 1213-7758.
 9. BENDOVÁ, P. (rec. pro E-pedagogium) Aktuální stav užívání prostředků augmentativní a alternativní komu-nikace. Olomouc: 16.června 2005. (Beerová, E. KSP + Dětské centrum Hranice).
 10. BENDOVÁ, P. (rec. studijníhoho textu) Jonášková, V., Müller, O., Renotiérová, M., Valenta, M. Speciál-ní pedagogika II. Olomouc: VUP, 2005.
 11. BENDOVÁ, P. (rec.) Dej mi ruku, ať mohu mluvit. Vrátit slovo těm, kteří jsou odříznuti od světa. 2003. In Efeta, 2005, č. 3, s. 27. ISSN 1335-1397.
 12. BENDOVÁ, P. (rec.) OPATŘILOVÁ, D. Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. Brno: MU v Brně, 2005. ISBN 80-210-3819-5. In Efeta – otvor sa, 2006, roč. XVI., č. 4, s. 24. ISSN 1335-1397.

Grantová činnost

Užitečné odkazy

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Copyright: Katedra speciální pedagogiky
Adresa: Žižkovo nám.5, 771 40 Olomouc, tel.: (+420) 585 635 301-36 fax.: (+420) 585 231 400,
e-mail: muller@pdfnw.upol.cz