Tvorba a realizace kurzů v rámci celoživotního vzdělávání rozšiřujících kvalifikaci v oblasti speciální pedagogiky

hl. Řešitelka: doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.

 

        

 

ESF projekt v Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje

Registrační číslo projektu:

CZ.04.1.03/3.2.15.2/0281

Žadatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

Katedra speciální pedagogiky

 

Název projektu:

Tvorba a realizace kurzů v rámci celoživotního vzdělávání rozšiřujících kvalifikaci v oblasti speciální pedagogiky

Výše schválené podpory:

2741950 Kč

 

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na tvorbu a realizaci kurzů v rámci celoživotního vzdělávání v oblasti speciální pedagogiky určenému pro pracovníky zdravotnických zařízení zřizovaných krajským úřadem Olomouckého kraje a pracovníkům oddělení jeho zdravotnického odboru. Dále jsou kurzy určeny pracovníkům odboru sociálních a zdravotních jednotlivých obcí Olomouckého kraje, kteří se při plnění svých pracovních povinností setkávají s jedinci se zdravotním postižením a v rámci předešlého vzdělání se jim nedostalo vědomostí a dovedností v oblasti speciální pedagogiky. Realizací kurzů dojde ke zvýšení kvalifikace cílové skupiny a k rozšíření jejich kompetencí o základní, ale i specifické poznatky ze sféry působení na jedince se zdravotním postižením. Absolventi kurzů budou vybaveni znalostmi z oblasti komunikačních technik, nezbytných pro zajištění smysluplného kontaktu s jedinci se zdravotním postižením. Projekt by mel napomoci nejen k rozšíření kvalifikace cílové skupiny, ale i ke zvýšení profesního uplatnění a flexibility na trhu práce. Se sekundárním dopadem projektu lze počítat i v rámci zvýšení kvality socializace si resocializace jedinců se zdravotním postižením. V rámci proškolovacích kurzů bude cílová skupina rovněž seznámena s hlavními tendencemi rovnoprávného postavení a rovných příležitostí jedinců se zdravotním postižením, jak jsou zakomponovány v dokumentech Evropské unie. Kurzy celoživotního vzdělávání budou realizovány jako třístupňové, navazující, kdy cílová skupina projde proškolením v oblasti základu speciální pedagogiky, druhou úrovní budou kurzy komunikace s jedinci se zdravotním postižením a završením ve třetí rovině se počítá s kurzy z oblasti poradenství pro jedince se zdravotním postižením diferencované dle věkových skupin. Pro jednotlivé kurzy budou zpracovány učební texty formou samostatných publikací. Vyvrcholením celého školícího cyklu by se melo stát uspořádání závěrečné konference prezentující výsledky projektu a vydání sborníku s příspěvky z této konference. Absolventi kurzů budou rovněž v závěru řešení projektu vybaveni multimediálním CD, které bude obsahovat konkrétní praktické ukázky specifických situací a technik, jejichž dodržováním či osvojením zkvalitní svůj přístup k osobám se zdravotním postižením, především v oblasti specifických komunikačních technik. Osvojí si základy komunikace prostřednictvím znakového jazyka a daktylní abecedy pro komunikaci s osobami neslyšícími, techniky přístupu k osobám nevidomým, tělesně postiženým, základy alternativní a augmentativní komunikace pro osoby s narušenou komunikační schopností apod. Součástí projektu bude rovněž provádění systematické publicity záměru projektu a průběžně dosahovaných výsledku a konečných dopadů do praxe, kdy řešitelský tým bude v úzkém kontaktu s řídícími pracovníky (zaměstnavateli cílové skupiny). Součástí propagačních akcí bude vždy prezentace cílu Evropské unie a Evropského sociálního  fondu vztahující se k cílům řešeného projektu. V rámci prezentací i vydávání publikovaných materiálu bude vždy uváděno logo Evropské unie a Evropského sociálního fondu. V maximální míre bude využito i moderních informačních technologií, např. Webových stránek žadatele a zaměstnavatelů cílové skupiny.

 

Řešitelský tým:

Vedoucí projektu: doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.

 

Koordinátor projektu: Prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.

 

Řešitelský tým:

Mgr. Veronika Růžičková

Mgr. Petra Bendová

Mgr. Jiří Langer, Ph.D.

Mgr. Anna Šarátková

 

Projektový manažer: Ing. Jaroslav Skácel

 

Partner projektu: Krajský úřad Olomouc

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

 

Nahoru