Když se pacientka začne malovat, znamená to, že se uzdravuje. Hillaire     English versionLMS UNIFOR

Blind Friendly Web

doc. Mgr. Dita Finková, Ph.D.

fotografia: Mgr. Dita Finková, Ph.D.

Den Čas
- -
- -
Dle individuální domluvy

funkce: docentka
tel: 585 635 339
e-mail: ditafinkova@seznam.cz
anotace: ZS 2014/15 (ZIP) | archiv anotací

Vědecko-výzkumné zaměření:

 • Pracovník Centra pomoci handicapovaným, pomoc studentům se zrakovým postižením, poradenství, služby.
 • Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením.
 • Speciální pedagogika osob s mentální retardací.
 • Základy speciální pedagogiky.
 • Diplomové, bakalářské a závěrečné práce.

Publikační činnost

Rozvoj hapticko-taktilního vnímání osob se zrakovým postižením

 1. HEŘMÁNKOVÁ, D. Výuka Braillova písma u hluchoslepých žáků.
  In: I. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc: UP, 2000. ISBN 80-244-0241-6.
 2. HEŘMÁNKOVÁ, D. Stavebnice ve výuce žáků zvláštních škol. In: XIII. Didmattech 2000. Prešov: Grafotlač, 2001. ISBN 80-8068-006-X.
 3. HEŘMÁNKOVÁ, D. Technické pomůcky ve výuce žáků se zrakovým postižením. In: Trendy technického vzdělávání 2001. Olomouc: UP, 2001. ISBN 80-244-0287-4.
 4. LUDÍKOVÁ, L. HEŘMÁNKOVÁ, D. BALUNOVÁ, K. Kapitoly z rané výchovy dítěte se zrakovým postižením. Olomouc: UP, 2001. ISBN 80-244-0381-1.
 5. HEŘMÁNKOVÁ, D. Formy poradenství vhodné pro děti v období předškolním. In: II. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc: UP, 2002. ISBN 80-244-0389-7.
 6. HEŘMÁNKOVÁ, D. Hra a její význam pro hluchoslepé děti. In: Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia. Hradec Králové: 2002.
 7. HEŘMÁNKOVÁ, D. Aspekty drogové prevence v období puberty a dospívání. In: Hodnocení aktivit realizovaných v rámci minimálního preventivního programu. Vsetín: 2002.
 8. HEŘMÁNKOVÁ, D. Technické pomůcky - pomoc zrakově handicapovaným studentům na vysoké škole. In: Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech. Olomouc: UP, 2002.
 9. HEŘMÁNKOVÁ, D. Péče o staré zrakově postižené občany. In: III.Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc: UP, 2002.
 10. HEŘMÁNKOVÁ, D. Recenze knihy: od Ludíková L. Vzdělávání hluchoslepých I. Praha: Scientia, 2000. ISBN 80-7183-225-1. In: e-Pedagogium - http://epedagog.upol.cz In: Děti a my. 2002., In: Speciální pedagogika č.3, 2001.
 11. HEŘMÁNKOVÁ, D. Recenze knihy: od Souralová, E. Vzdělávání hluchoslepých II. Praha: Scientia, 2000. ISBN 80-7183-226-X. In: e-Pedagogium - http://epedagog.upol.cz
 12. HEŘMÁNKOVÁ, D. Recenze knihy: od Ludíková, L. Edukace hluchoslepého dítěte raného věku. Olomouc: UP, 2001. ISBN 80-244-0250-5. In: e-Pedagogium - http://epedagog.upol.cz
 13. HEŘMÁNKOVÁ, D. Podpora vyrovnávání studijních příležitostí studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Palackého V Olomouci. Olomouc: UP, 2003. ISBN 80-244-0643-8.
 14. HEŘMÁNKOVÁ, D. Inovační přístupy při rozvoji dětí se zrakovým postižením. In: IV.Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc: UP, 2003.
 15. HEŘMÁNKOVÁ, D. Podmínky pro uskutečnění terapeutických přístupů ve speciálních MŠ pro děti s vadami zraku. V.Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc: UP, 2004.
 16. FINKOVÁ, D. LUDÍKOVÁ, L. RŮŽIČKOVÁ, V. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. Olomouc: UP, 2007. ISBN 978-80-244-1857-5.
 17. FINKOVÁ, D. Terciární prevence kriminality a její dopady. In: X. Mezinárodní konference k problematice prevence sociálně patologických jevů „Prevence sociálně patologických jevů v obecném pojetí“.
 18. FINKOVÁ, D. RŮŽIČKOVÁ, V. Improvement in Spatial Sensation for persons with visual impairment through the medium of tactile/Braille maps. in IV. Miedzynarodowa Konferencja Naukova z cyklu Specjalne potrzeby edukacyjne “Wybrane aspekty funkcjonovania osob niepelnospravnoscia – Specjalne potrzeby edukacyjne.”Polsko- Ustoň, Wyzsza Sokola Administraci, Bielsko-Biala,2008. ISBN 978-83-60430-13-2.
 19. FINKOVÁ, D. LUDÍKOVÁ L. RŮŽIČKOVÁ, V. a kol. Nové možnosti vnímání prostoru osobami s těžkým zrakovým postižení. In X. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc, UP, 2009.
 20. FINKOVÁ, D. RŮŽIČKOVÁ, V. a kol. Nové možnosti vnímání prostoru osobami s těžkým zrakovým postižení. In X. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a V. dramaterapeutická konference. Olomouc, UP, 2009. ISBN 978-80-244-2492-7
 21. FINKOVÁ, D. LUDÍKOVÁ, L. RŮŽIČKOVÁ, V. Innovation of approaches in spatial orientation of persons with visual impairment through tactile maps. : in III. Miedzynarodowa Konferencja Naukova z cyklu Specjalne potrzeby edukacyjne “Wybrane aspekty funkcjonovania osob niepelnospravnoscia – Specjalne potrzeby edukacyjne.”Polsko - Ustoň, Wyzsza Sokola Administraci, Bielsko-Biala, 2009. . ISBN 978-83-87819-10-1.
 22. FINKOVÁ D. RŮŽIČKOVÁ, V. STEJSKALOVÁ K. Úvod do speciální pedagogiky osob se zrakovým postižením.  Olomouc: UP, 2009. ISBN 978-80-244-2517-7. –učební texty
 23. FINKOVÁ, D. Inovace přístupů v prostorové orientaci osob se zrakovým postižením prostřednictvím tyflomap. XI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VI.dramaterapeutická konference. Olomouc, E-PEDAGOGIUM, UP, 2010.s. 533-537. ISSN 1213-7499. http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/e-pedagogium_2010/e-pedagogium_2-2010_mimoradne.pdf
 24. FINKOVÁ, D. RŮŽIČKOVÁ, V. Možnosti vzdělávání speciálních pedagogů – tyflopedů prostřednictvím e-learningu. III. medzinárodná konferencia „Trendy a nové výzvy v špeciálnej pedagogike“. Slovenská republika, Bratislava, 2010. ISBN 978-80-89238-36-1.
 25. FINKOVÁ, D. RŮŽIČKOVÁ, V. E-learning Education Support in the Field of Special Education for Persons with Visual Imparment. ECNSI – 2010. The 4 th International Conference on Advances and Systems Research. Croatia, Zagreb, 2010. ISBN 978-953-7210-31-1.
 26. FINKOVÁ, D. LUDÍKOVÁ, L. RŮŽIČKOVÁ, V. a kol. Integrating persons with Visually Impairment into the Knowledge Society. ECNSI – 2010. The 4 th International Conference on Advances and Systems Research. Croatia, Zagreb, 2010. ISBN 978-953-7210-31-1.
 27. FINKOVÁ, D. Moderní tyflomapy. Praha: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých - Zora, 2010. č. 3, s.41-45. F E 1320, ISSN 0231-6382.
 28. FINKOVÁ, D. Základy tyflopedie – předmět, cíle, techniky prostorové orientace a komunikace. Olomouc: UP, 2010. ISBN 978-80-244-2627-3.
 29. FINKOVÁ, D. Rozvoj osob se zrakovým postižením v oblasti prostorové orientace za použití speciálních pomůcek. In. XII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VII.dramaterapeutická konference. Olomouc: UP, 2011. (sborník v tisku)
 30. FINKOVÁ D. RŮŽIČKOVÁ, V. STEJSKALOVÁ K. Dítě se zrakovým postižením v raném a předškolním věku. Olomouc: UP, 2011. ISBN 978-80-244-2743-0. – učební texty
 31. FINKOVÁ D. RŮŽIČKOVÁ, V. STEJSKALOVÁ K. Edukační proces u osob se zrakovým postižením. Olomouc: UP, 2011. ISBN 978-80-244-2745-4. – učební texty
 32. FINKOVÁ D. RŮŽIČKOVÁ, V. STEJSKALOVÁ K. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením v dospělém a seniorském věku.  Olomouc: UP, 2011. ISBN 978-80-244-2744-7. – učební texty
 33. FINKOVÁ D. Rozvoj hapticko-taktilního vnímání osob se zrakovým postižením. Olomouc: UP, 2011. ISBN978-80-244-2742-3. – monografie.

Grantová činnost

 • Název řešeného projektu: Analýza stavu péče o děti se zrakovým postižením v raném věku. Rok řešení: 2000, vnitřní grant UP, řešitel.
 • Název řešeného projektu: Analýza stavu péče o děti se zrakovým postižením v předškolním věku.Rok řešení: 2001, vnitřní grant UP, řešitel.
 • Název řešeného projektu: Využití terapií u dětí se zrakovým postižením v předškolním věku. Rok řešení: 2002, vnitřní grant UP, řešitel.
 • Rozpracování koncepce integrovaného systému podpory vyrovnávání studijních příležitostí studentů se specifickými potřebami na UP r. 2002, člen realizačního týmu.
 • Rozpracování koncepce poradenských služeb včetně technického zabezpečení služeb Centra pomoci handicapovaným v rámci UP. R. 2002, člen realizačního týmu.
 • Název řešeného projektu: Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v podmínkách základní školy, ESF a MŠMT ČR, člen realizačního týmu.
 • Název řešeného projektu: Tyflopedicky orientovaná počítačová učebna. FRVŠ, spoluředitel, 2008.
 • Název řešeného projektu: Percepce geoprostoru prostřednictvím tyflomap moderního typu. GAČR ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Člen realizačního týmu. Grant v současnosti v řešení.
 • Inovace distančních textů pro výuku speciálních pedagogů - tyflopedů. Evropské sociální fondy, MŠMT. CZ.1.07/2.2.00/07.0083. (2009-2011).

Informace pro studenty

Anotace předmětů letního semestru

2012/2013

Zkratka Forma Předmět
KSP/TYF3 PŘEDNÁŠKA TYFLOPEDIE 3 doc formát
USS/ATY2 PŘEDNÁŠKA TYFLOPEDIE 2 doc formát
USS/NAT2 PŘEDNÁŠKA TYFLOPEDIE 2 doc formát
USS/RVTEP
USS/RTEP
PŘEDNÁŠKA TECHNICKÉ POMŮCKY V PRAXI doc formát
USS/OTY3 CVIČENÍ TYFLOPEDIE III doc formát
USS/PTY1 CVIČENÍ TYFLOPEDIE 1 doc formát
KSP/PTY3 PŘEDNÁŠKA TYFLOPEDIE 3 doc formát
USS/RTY3 PŘEDNÁŠKA TYFLOPEDIE 3 doc formát
USS/STY2 PŘEDNÁŠKA TYFLOPEDIE 2 doc formát
USS/UDIS CVIČENÍ DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ doc formát
USS/UTFD CVIČENÍ TYFLOPEDIE doc formátArchív anotací

Anotace předmětů zimního semestru

2012/2013

Zkratka Forma Předmět
KSP/ATY1 CVIČENÍ VOLITELNÁ TYFLOPEDIE 1 doc formát
KSP/ATY3 PŘEDNÁŠKA VOLITELNÁ TYFLOPEDIE 3 doc formát
KSP/DISEM CVIČENÍ DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ doc formát
KSP/LDISE CVIČENÍ DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ doc formát
KSP/OTY2| USS/OTY2 CVIČENÍ TYFLOPEDIE II. doc formát
KSP/TYF2 PŘEDNÁŠKA TYFLOPEDIE 2 doc formát
KSP/TYF 4 PŘEDNÁŠKA TYFLOPEDIE 4 doc formát
USS/NAT1 PŘEDNÁŠKA SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÁ ANDRAGOGIKA TYFLOPEDICKÁ 1 doc formát
USS/NUTE PŘEDNÁŠKA TEORIE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY doc formát
USS/RTY2 PŘEDNÁŠKA TYFLOPEDIE 2 doc formát
USS/STY3 CVIČENÍ TYFLOPEDIE 3 doc formát
USS/USMV PŘEDNÁŠKA SMYSLOVÁ VÝCHOVA POSTIŽENÝCH DĚTÍ doc formátAnotace předmětů zimního semestru

2011/2012

Zkratka Forma Předmět
KSP/ATA3 PŘEDNÁŠKA TYFLOPEDIE 3 doc formát
KSP/DISEM CVIČENÍ DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ doc formát
KSP/DTFD1 CVIČENÍ TYFLOPEDIE 1 doc formát
KSP/LDISE CVIČENÍ DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ doc formát
USS/OTY2 CVIČENÍ TYFLOPEDIE II. doc formát
KSP/TYF2 PŘEDNÁŠKA TYFLOPEDIE 2 doc formát
KSP/TYF 4 PŘEDNÁŠKA TYFLOPEDIE 4 doc formát
USS/JZSI PŘEDNÁŠKA ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY doc formát
USS/NAT1 CVIČENÍ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÁ ANDRAGOGIKA TYFLOPEDICKÁ 1 doc formát
USS/NAT1 PŘEDNÁŠKA SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÁ ANDRAGOGIKA TYFLOPEDICKÁ 1 doc formát
USS/RTY2 PŘEDNÁŠKA TYFLOPEDIE 2 doc formát
USS/STY3 PŘEDNÁŠKA TYFLOPEDIE 3 doc formát
USS/USMV PŘEDNÁŠKA SMYSLOVÁ VÝCHOVA POSTIŽENÝCH DĚTÍ doc formátAnotace předmětů zimního semestru

2010/2011

Zkratka Forma Předmět
KSP/ATA1 PŘEDNÁŠKA SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÁ ANDRAGOGIKA TYFLOPEDICKÁ 1 doc formát
KSP/ATA3 PŘEDNÁŠKA SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÁ ANDRAGOGIKA TYFLOPEDICKÁ 1 doc formát
KSP/ATY3 PŘEDNÁŠKA VOLITELNÁ TYFLOPEDIE 3 doc formát
KSP/DTFD3 CVIČENÍ TYFLOPEDIE 3 doc formát
KSP/MTYF2 CVIČENÍ TYFLOPEDIE 2 doc formát
KSP/NSTY3 CVIČENÍ TYFLOPEDIE 3 doc formát
KSP/OKTY2 CVIČENÍ TYFLOPEDIE II. doc formát
KSP/RVTY2 PŘEDNÁŠKA TYFLOPEDIE 2 doc formát
KSP/TYF2 PŘEDNÁŠKA TYFLOPEDIE 2 doc formát
KSP/TYF 4 CVIČENÍ TYFLOPEDIE 4 doc formát
KSP/TYF 4 PŘEDNÁŠKA TYFLOPEDIE 4 doc formátAnotace předmětů zimního semestru

2009/2010

Zkratka Forma Předmět
KSP/ATA1 přednáška SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÁ ANDRAGOGIKA TYFLOPEDICKÁ 1 rtf formát
KSP/ATA1 cvičení SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÁ ANDRAGOGIKA TYFLOPEDICKÁ 1 rtf formát
KSP/BSPE2 cvičení SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA 2 rtf formát
KSP/BKBP cvičení KURZ BRAILLOVA PÍSMA rtf formát
KSP/DČPBP cvičení ČTENÍ A PSANÍ BRAILLOVA PÍSMA rtf formát
KSP/NSTY1 přednáška TYFLOPEDIE 1 rtf formát
KSP/OKTY2 přednáška TYFLOPEDIE II. rtf formát
KSP/TYF2 přednáška TYFLOPEDIE 2 rtf formát
KSP/TYF 4 cvičení TYFLOPEDIE 4 rtf formát
KSP/ZSPPP přednáška ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY rtf formát

Anotace předmětů letního semestru

2008/2009

Zkratka Forma Předmět
KSP/ATA2 cvičení Speciálněpedagogická andragogika tyflopedická 2 rtf formát
KSP/ATY2 přednáška Tyflopedie 2 rtf formát
KSP/ATY2 cvičení Tyflopedie 2 rtf formát
KSP/DSPP2 cvičení Teoretické základy speciální pedagogiky 2 rtf formát
KSP/DTFD2 přednáška Tyflopedie 2 rtf formát
KSP/MTYF1 přednáška Tyflopedie 1 rtf formát
KSP/OKTY3 přednáška Tyflopedie 3 rtf formát
KSP/TYF3 přednáška Tyflopedie 3 rtf formát
KSP/TYF3 cvičení Tyflopedie 3 rtf formát
KSP/ZSPM přednáška Základy speciální pedagogiky rtf formát
KSP/ZSPM seminář Základy speciální pedagogiky rtf formát
Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Copyright: Ústav speciálněpedagogických studií
Adresa: Žižkovo nám.5, 771 40 Olomouc, tel.: (+420) 585 635 302 fax.: (+420) 585 231 400, e-mail: eva.souralova@centrum.cz
Licence: Attribution-Noncommercial 2.0 Generic a Attribution-Share Alike 2.0 Generic

aktualizované: 23. 05. 2019